Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả về phòng, chống tham nhũng năm 2021. 

Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của viên chức và người lao động trong bệnh viện về phòng, chống tham nhũng; bên cạnh đó tăng cường tính công khai, minh bạch trong việc thực hiện chính sách, pháp luật; nâng cao hiệu quả công việc. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về PCTN nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng để kịp thời xử lý, ngăn chặn các hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình thường xuyên thực hiện việc tuyên truyền pháp luật về  phòng, chống tham nhũng; phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật PCTN, Nghị định của Chính phủ, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCTN.

Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của viên chức và người lao động trong bệnh viện về phòng, chống tham nhũng; bên cạnh đó tăng cường tính công khai, minh bạch trong việc thực hiện chính sách, pháp luật; nâng cao hiệu quả công việc. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về PCTN nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng để kịp thời xử lý, ngăn chặn các hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình thường xuyên thực hiện việc tuyên truyền pháp luật về  phòng, chống tham nhũng; phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật PCTN, Nghị định của Chính phủ, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCTN.

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm, tổ chức thực hiện của người đứng đầu đơn vị và đội ngũ đảng viên, viên chức và người lao động trong việc quán triệt, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về công tác PCTN; bảo đảm công tác PCTN, lãng phí được thực hiện chủ động, thường xuyên có hiệu quả.

Xây dựng đội ngũ viên chức và người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, liêm chính, tận tụy, không tham nhũng, lãng phí. Trong đó phải có lực lượng nòng cốt trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.

Kiên quyết đấu tranh chống các hành vi tiêu cực, tham nhũng, đồng thời có những biện pháp ngăn chặn, xóa bỏ các điều kiện, cơ hội phát sinh tham nhũng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bệnh viện thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng:

1. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN; tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN, nhất là các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại đội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí”; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng  cường  sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý vụ án, vụ việc; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 146-KH/TU ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chương trình hành động số 70/CTr-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy  lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai quán triệt thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Kế hoạch số 115/KH- UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh triển khai thi hành Luật PCTN năm 2018 trên địa bàn tỉnh; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm  soát tài sản, thu nhập của người chức vụ, quyền hạn trong quan, tổ chức, đơn vị…; gắn công tác PCTN với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện cho viên chức người lao động nâng cao nhận thức các quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế; Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

2. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng

* Công khai, minh bạch hoạt động của Bệnh viện

Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của Bệnh viện theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và các quy định của pháp luật khác có liên quan, thực hiện trách nhiệm giải trình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Công khai minh bạch trong các công tác tổ chức cán bộ như tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương… đối với viên chức và người lao động.

Công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính và ngân sách nhà nước, mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản…; công khai về giá thuốc, việc thu, sử dụng phí có liên quan đến khám, chữa bệnh và các khoản thu theo quy định.

Thực hiện đầy đủ việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn của công dân, tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân qua số điện thoại đường dây nóng 24/24 nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng, lãng phí, tinh thần thái độ phục vụ chưa tốt. Xử lý kịp thời các vụ việc.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng; phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra.

* Xây dựng và thực hiện chế độ định mức, tiêu chuẩn

Thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định, đảm bảo hoạt động hiệu quả, tiết kiệm.

 * Xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác của viên chức và lao động

Thực hiện nghiêm Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhằm tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của viên chức và lao động; tăng cường xử lý, ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Thực hiện các quy định của Luật Viên chức, chú ý những việc viên chức không được làm được quy định trong luật.

Thực hiện tốt Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế; Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Tăng cường các giải pháp thực hiện tốt Quy tắc ứng xử và nâng cao đức nghề nghiệp, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về tặng quà, nhận quà tặng theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ tới viên chức và người lao động của Bệnh viện.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch việc chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức theo quy định.

Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm giúp thủ trưởng đơn vị thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy tắc ứng xử, quy chế dân chủ tại đơn vị một cách có hiệu quả.

Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với Công đoàn Bệnh viện, các khoa, phòng và tương đương tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ của viên chức và người lao động trong toàn Bệnh viện.

* Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý, phương thức thanh toán

 Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát các thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời các công việc của nhân dân; đơn giản hóa thủ tục trong quá trình khám, chữa bệnh.

 Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý đảm bảo tính hệ thống trong chỉ đạo và triển khai thực hiện, kiểm tra đánh giá. Định kỳ kiểm tra phần mềm phục vụ cho công tác quản lý hồ sơ, bệnh án, rút số tự động, kiểm tra các camera theo dõi trật tự, đảm bảo công bằng cho nhân viên và người bệnh. Triển khai bệnh án điện tử trong toàn bệnh viện, sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt.

* Thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc kê khai, công khai tài sản thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai, tài sản thu nhập thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tổng hợp báo cáo kết quả triển khai, thực hiện về Sở Y tế theo quy định.

Phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp, trình phê duyệt danh sách đối tượng thuộc diện phải kê khai; tiếp nhận, quản lý bản kê khai và danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập của đơn vị.

3. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong phòng, chống tham nhũng

Người đứng đầu đơn vị gương mẫu, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác PCTN; chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các quy định về công khai minh bạch, quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị nhằm khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia phát hiện tham nhũng và giám sát việc thực hiện pháp luật về PCTN.

Thực hiện xem xét, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu các đơn vị cấp dưới do thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý, giám sát, kiểm tra để xảy ra tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý, phụ trách; áp dụng các biện pháp tạm đình chỉ công tác; tạm thời chuyển vị trí  công tác đối với các viên chức và người lao động khi có hành vi vi phạm liên quan đến tham nhũng theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ.

Ngoài ra, bệnh viện thường xuyên tổ chức giám sát, thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện xử lý các hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý công việc. Phối hợp với Thanh tra Sở Y tế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ xảy ra tham nhũng, những vấn đề nhạy cảm, dư luận nhân dân, báo chí phản ảnh, kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo hành vi tham nhũng; đồng thời thực hiện bảo vệ, khen thưởng người dũng cảm tố cáo hành vi tham nhũng; xử lý nghiêm hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để gây mất đoàn kết nội bộ.

 

187 Go top

Tin nổi bật

Trưởng Ban Biên Tập: BS.CKII. Phạm Văn Hiệp - Giám đốc Bệnh viện
Ghi rõ nguồn www.benhvienninhbinh.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.
Các đồng nghiệp, các công tác viên muốn đóng góp bài viết vui lòng vào phần Liên hệ
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh - Phường Nam Thành - Thành Phố Ninh Bình
Fax: 02293.871.030 Website: benhvienninhbinh.vn
Đăng nhập